เกี่ยวกับ "เนื้องอกในสมอง" โดย อ.หมอศรัณย์ นันทอารี

ความหมายของเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมอง  มีความหมายถึง  เนื้องอกที่เกิดขึ้นจากเนื้อสมอง  รวมถึงเนื้องอกของเส้นประสาทสมอง   เนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง  เนื้องอกของต่อมใต้สมอง  เนื้องอกของบริเวณฐานกะโหลกที่ลุกลามเข้าไปที่สมอง  และมะเร็งของอวัยวะอื่นที่แพร่กระจายมาที่สมอง

 

สาเหตุของเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมองส่วนใหญ่นั้นปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไร แต่มีเนื้องอกในสมองส่วนน้อยบางส่วนที่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไร   เช่น ปัจจัยทางกรรมพันธุ์   เคยได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะ   หรือเคยได้รับฮอร์โมนเพศ เป็นต้น

 

ชนิดของเนื้องอกในสมอง

องค์การอนามัยโลก  ได้จัดแบ่งชนิดของเนื้องอกในสมอง   ออกเป็นหมวดหมู่มากกว่า 100 ชนิด  แต่อย่างไรก็ตามเนื้องอกในสมองชนิดที่พบได้บ่อยๆ  ในประเทศไทย นั้น มีอยู่ไม่มากมายนักซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในที่นี้ต่อไป

 

ระดับความรุนแรงของเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมองมีทั้งชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง   รักษาหายขาดได้   และชนิดที่ร้ายแรง  เป็นมะเร็ง   อย่างไรก็ตาม  มีเนื้องอกในสมองอีกชนิดหนึ่ง  ที่อยู่ระหว่างชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง  คือ  ถึงแม้ว่าอาจจะรักษาได้ไม่หายขาด  แต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวกว่าเนื้องอกชนิดมะเร็ง 
องค์การอนามัยโลก  ได้จัดแบ่งความรุนแรงของเนื้องอกในสมอง เป็น 4 ระดับ 
โดยความรุนแรงระดับที่ 1 จัดเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ร้ายแรง  ก้อนเนื้องอกเติบโตช้า  และมักจะสามารถผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้
ความรุนแรงระดับที่ 3 จัดเป็นมะเร็ง  รักษาไม่หายขาด
และความรุนแรงระดับที่ 4 จัดเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงมาก  เนื้องอกเติบโตเร็ว  และทำให้เสียชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆ 
ส่วนระดับที่ 2  นั้นจะมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง  ระหว่างระดับที่ 1 และ ระดับที่ 3 ก้อนเนื้องอกมักจะแทรกซึมอยู่ในเนื้อสมอง   จึงอาจจะผ่าตัด  และรักษาได้ไม่หายขาด  แต่เนื้องอกมีการเจริญเติบโตช้า  สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี

 

 


โดย  นพ.ศรัณย์  นันทอารี    อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ที่  www.ThaiBrainTumor.com 10 ก.พ. 2552
หมายเหตุ
- บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความตั้งใจจริงของ คุณ Admin ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองและมีความประสงค์ที่ดีที่จะจัดทำ Web site ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง
- เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมทั้งเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ดีกว่า  หรือถูกต้องกว่าความเห็นอื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไร

Additional information