เนื้องอกในสมองสำหรับประชาชน

เนื้องอกในสมองสำหรับประชาชน

บทความเรื่อง  "เนื้องอกในสมองสำหรับประชาชน"

โดย  นพ.ศรัณย์  นันทอารี อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ที่  www.ThaiBrainTumor.com 10 ก.พ. 2552
หมายเหตุ
- บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความตั้งใจจริงของ คุณ Admin ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองและมีความประสงค์ที่ดีที่จะจัดทำ Web site ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมอง
- เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมทั้งเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ดีกว่า  หรือถูกต้องกว่าความเห็นอื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไร

 


 

*** เว็บไซด์ www.ThaiBrainTumor.com ต้องกราบขอบคุณ อาจารย์ นพ.ศรัณย์ นันทอารี เป็นอย่างสูง  ที่ให้ความกรุณา  ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้องอกสมอง แก่ประชาชนทั่วไปครับ

Additional information