เนื้องอกในสมองที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ โดย อ.หมอศรัณย์ นันทอารี

เนื้องอกสมองที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่  ได้แก่

1 เนื้องอกที่เกิดจากเซลล์แอสโตรไซต์ (Astrocytic tumors)
1.1 เนื้องอกแอสโตรไซต์โตมา (Astrocytoma)
1.2 เนื้องอกแอนนาพลาสติกแอสโตรไซต์โตมา (Anaplastic astrocytoma)
1.3 เนื้องอกกลัยโอบลาสโตมา (Glioblastoma)

2 เนื้องอกที่เกิดจากเซลส์โอลิโกเด็นโดรไซต์( Oligodendroglial tumors)
2.1  เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา (Oligodendroglioma)
2.2 เนื้องอกแอนนาพลาสติกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา (Anaplastic oligodendroglioma)

3 เนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง (Meningioma)

4 เนื้องอกของเส้นประสาทหู (Vestibular schwannoma, Acoustic neuroma)

5 เนื้องอกของต่อมใต้สมอง (Pituitary adenoma)

6 มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น (Metastatic tumors)

Additional information