2 เนื้องอกที่เกิดจากเซลส์โอลิโกเด็นโดรไซต์( Oligodendroglial tumors)

เนื้องอกที่เกิดจากเซลส์โอลิโกเด็นโดรไซต์( Oligodendroglial tumors) ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าสมองนั้นนอกจากจะมีเซลส์ประสาทแล้ว  ยังมีเซลส์ชนิดอื่นหลายชนิดประกอบอยู่ร่วมด้วย  เซลส์ดังกล่าวชนิดหนึ่ง  มีชื่อว่า โอลิโกเด็นโดรไซต์ (Oligodendrocyte)  ซึ่งอาจเกิดความผิดปรกติ  กลายเป็นเนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา (Oligodendroglioma) หรือเนื้องอกแอนนาพลาสติกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา (Anaplastic oligodendroglioma)

2.1  เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา (Oligodendroglioma)
เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา  เป็นเนื้องอกที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อสมอง  เช่นเดียวกับเนื้องอกแอสโตรไซต์โตมา  แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า เนื้องอกไม่มีผนังห่อหุ้ม และไม่มีขอบเขตของเนื้องอกที่ชัดเจน  ก้อนเนื้องอกมีความสามารถในการกลายพันธุ์เป็นชนิดที่ร้ายแรงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป (กลายเป็นเนื้องอกชนิดแอนนาพลาสติกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา) มักจะพบเนื้องอกชนิดนี้  ในช่วงวัยผู้ใหญ่ประมาณ 40-45 ปี

อาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการชัก  แต่บางครั้งอาจจะมาพบแพทย์ด้วยอาการอื่นๆ

ระดับความรุนแรง องค์การอนามัยโลกได้จัดความรุนแรงของเนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา  เป็นระดับที่ 2 ก้อนเนื้องอกมีการเติบโตที่ไม่รวดเร็วนัก  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีชีวิตอยู่ได้นานอาจจะมากกว่า 10 ปี   สาเหตุการเสียชีวิตมักเกิดจากเซลส์เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา  มีการงอกซ้ำหลังการรักษา  หรือมีการกลายพันธุ์เป็นชนิดที่ร้ายแรงมากขึ้น  เป็นเนื้องอกแอนนาพลาสติกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา

การรักษา เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา  รักษาโดยการทำผ่าตัด  เนื้องอกที่ยังหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัดนั้น  แพทย์อาจจะแนะนำให้สังเกตอาการต่อ  โดยไม่ทำอะไร หรืออาจจะแนะนำให้ยาเคมีบำบัดหรือทำการฉายแสงตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

2.2 เนื้องอกแอนนาพลาสติกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา (Anaplastic oligodendroglioma)
เนื้องอกอาการแอนนาพลาสติกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา  แทรกซึมอยู่ในเนื้อสมองไม่มีขอบเขตชัดเจนเช่นเดียวกับ  เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา  แต่มีการแพร่กระจายและการขยายตัวที่รวดเร็วกว่า มักจะพบเนื้องอกชนิดนี้ในช่วงผู้ใหญ่ตอนปลายระหว่าง 40-50 ปี

อาการ ผู้ป่วยอาจจะมีอาการชัก อาการปวดศีรษะ หรืออาการผิดปรกติของสมองในรูปแบบต่างๆ

ระดับความรุนแรง องค์การอนามัยโลกได้จัดความรุนแรง  ของเนื้องอกแอนนาพลาสติกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา  เป็นระดับที่ 3 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 4-5 ปี

การรักษา ใช้วิธีผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัดและฉายแสงร่วมกัน

 

 

 


โดย  นพ.ศรัณย์  นันทอารี    อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ที่  www.ThaiBrainTumor.com 10 ก.พ. 2552
หมายเหตุ
- บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความตั้งใจจริงของ คุณ Admin ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมองและมีความประสงค์ที่ดีที่จะจัดทำ Web site ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมอง
- เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมทั้งเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ดีกว่า  หรือถูกต้องกว่าความเห็นอื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไร

Additional information